Investment of 14 million for better use of micro-organisms

Investment of 14 million for better use of micro-organisms

Together with Wageningen University & Research and the Delft University of Technology, the Dutch Research Council (NWO) will invest almost 25 million euros in research facility UNLOCK to study mixed microbial communities and their application. The research facility was approved and consists of equipment and human resources that will be used to gather knowledge on micro-organisms effectively.

Micro-organisms are natural team-players. They are essential in processes such as a healthy metabolism, purifying contaminated water and environment, stimulating plant growth and the preparation of foods such as cheese or beer through the process of fermentation. However, even though natural and man-made ecosystems are characterized by an enormous microbial diversity, research on microbial communities and their application in biotechnological processes historically has been conducted with a very limited number of strains isolated from these ecosystems. We are currently using no more than 1 per cent of the microbiological potential.

Wageningen and Delft have launched the new research facility UNLOCK to study mixed microbial cultures extensively. Various sub-areas of research will be integrated through UNLOCK. This development has been eagerly awaited by researchers studying mixed microbial cultures. This integration will make significant scientific and societal breakthroughs possible. The NWO’s approval will make a 14.5 million euro funding available for the next decade. Ten million euros are earmarked for the Wageningen contribution. A total of 24.8 million euros will be invested in UNLOCK.

Lead petitioner, Prof. Hauke Smidt is delighted at the approval. ‘This is fantastic. UNLOCK opens up entirely new perspectives for the discovery of new micro-organisms and ground-breaking research on mixed microbial cultures’.

In UNLOCK, Wageningen and Delft have joined forces towards full integration of all relevant fields of expertise in four complementary platforms:  

  • The Biodiscovery platform (WUR-Microbiology) allows its users to discover and characterize new micro-organisms. In addition, there is a processing unit that allows for fully automated unlocking of biological samples for biomolecular analysis.
  • The Modular bioreactor platform (WUR-Environmental Technology) facilitates research for sustainable solutions to environmental issues, such as the degradation of (micro) pollutants, sustainable energy generation and reclaiming resources from complex waste streams.
  • With the Parallel Bioreactor platform (TUD-Biotechnology), users can conduct dozens of experiments in bioreactors simultaneously for comparative analysis of how process variables affect system development.
  • The FAIR data platform (WUR-Systems & Synthetic Biology) takes care of the storage, processing and interpretation of large quantities of data flowing from the experimental systems in a cloud-based infrastructure based on the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

The NWO has allocated a total of 93 million euros to seven projects. The Ministry of Culture and Education makes funds available to the NWO for the National Roadmap for a Large-scale Scientific Infrastructure. These funds enable the building and overhaul of essential research infrastructures. The honoured scientific infrastructures are of critical importance to innovative scientific research, and as a stimulus for economic and societal innovations across all scientific disciplines.

Investering van ruim veertien miljoen om micro-organismen beter te benutten

Waterzuivering, darmgezondheid, voedselbereiding en hergebruik van grondstoffen zijn allemaal processen waarbij micro-organismen een centrale rol spelen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert samen met Wageningen University & Research en de TU Delft bijna vijfentwintig miljoen euro in een onderzoeksfaciliteit voor het onderzoeken en toepassen van micro-organismen voor een veelvoud aan maatschappelijke toepassingen. De onderzoeksfaciliteit – getiteld UNLOCK – omvat apparatuur en menskracht voor het effectief vergaren van kennis over micro-organismen en werd vandaag gehonoreerd. 

Micro-organismen zijn geboren teamspelers en zijn essentieel voor een gezonde spijsvertering, het zuiveren van verontreinigd water en milieu, het bevorderen van plantengroei en voor de bereiding van voedsel, zoals kaas of bier via fermentatie. Duurzame biotechnologisch industriële processen gebruiken nu echter maar een beperkt aantal geïsoleerde micro-organismen, zodat we tot nog toe minder dan 1% van het microbiële potentieel benutten.

Daarom hebben Wageningen en Delft gezamenlijk de nieuwe onderzoekfaciliteit UNLOCK opgezet om voor het eerst op grote schaal microbiële mengculturen te bestuderen. UNLOCK biedt oplossingen voor de verregaande integratie van de verschillende deelgebieden van het onderzoek, een ontwikkeling waar onderzoekers van microbiële mengculturen met smart op hebben gewacht en die belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken mogelijk maakt. Met deze honorering wordt UNLOCK gedurende tien jaar financieel ondersteund door NWO met een bedrag van 14,5 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro voor het Wageningse deel. De totale investering voor UNLOCK bedraagt 24,8 miljoen euro.

Hoofdaanvrager prof. Hauke Smidt is verheugd over de toekenning: “Dit is echt fantastisch. UNLOCK biedt geheel nieuwe perspectieven voor het ontdekken van nieuwe micro-organismen en grensverleggend onderzoek aan microbiële mengculturen”.

UNLOCKing Microbial Diversity for Society

Met UNLOCK hebben Wageningen en Delft hun krachten gebundeld voor de volledige integratie van alle vereiste expertises in vier complementaire platforms. 

  • Het Biodiscovery platform (WUR-Microbiologie) maakt het gebruikers mogelijk om nieuwe micro-organismen te ontdekken en in handen te krijgen. Daarnaast is er een Processing unit waar biologische monsters volledig geautomatiseerd kunnen worden ontsloten voor bio-moleculaire analyses.
  • In het Modular bioreactor platform (WUR-Milieutechnologie) wordt onderzoek naar duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken gefaciliteerd, zoals afbraak van (micro)verontreinigingen, duurzaam opwekken van energie en het herwinnen van grondstoffen uit complexe afvalstromen. 
  • Met het Parallel Bioreactor platform (TUD-Biotechnologie) kunnen gebruikers tientallen experimenten gelijktijdig onder verschillende condities in bioreactoren uitvoeren.
  • Het FAIR data platform (WUR-Systeembiologie) zorgt voor opslag, verwerking en interpretatie van de grote hoeveelheid data uit de experimentele systemen in een cloud-gebaseerde infrastructuur die volgens FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principes is opgezet.

In totaal kende NWO zeven projecten toe voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. De middelen die het ministerie van Cultuur en Onderwijs aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren. De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuren zijn van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines.